سی و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های منتقله بوسیله ناقلین در تاریخ 26/08/1400 ساعت 12 الی 13 در محل سایت کامپیوتر دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل شد، در این جلسه سه طرح ذیل بررسی شد: 1-  بررسی اپیدمیولوژی ویروس چیکونگونیا با روش های سرولوژیک و مولکولی در استان خراسان شمالی در سال های 1400 تا 1401. 2- بررسی آلودگی کنه های سخت جمع آوری شده از روی دام های اهلی به عوامل کوکسیلا، آناپلاسما، ارلیشیا، تیلریا، و بابزیا با استفاده از روش های ملکولی در استان خراسان شمالی. 3- تعیین گونه عوامل ایجاد کننده کالاآزار در کودکان مبتلا به لیشمانیوز احشایی در شمال شرق ایران. هر سه طرح پژوهشی با شرط انجام اصلاحات توسط مجری، مورد موافقت واقع شدند. همچنین پیشنهاد ثبت دوطرح پژوهشی در سامانه نیماد و نظر سنجی در مورد کیفیت داوری ها بررسی شد.

 


از مجموع 2 رأی