شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

37

آدرس پست الکترونیکی

شماره تماس

نام و نام خانوادگی

ردیف

hashemya@ yahoo.com

09153841825

دکتر سید احمد هاشمی

1

Amani76@gmail.com

09194269104

دکترامیر امانی

2

arzamanik@gmail.com

09151871272

دکتر کوروش ارزمانی

3

reza_shafi@yahoo.com

09157029331

دکتر رضا شفیعی

4

 

azar_sh1969@yahoo.com

 

09122681354

دکتر آذر شکری

5

Ghorbanian82@gmail.com

09155797363

دکتر مهدی قربانیان

6

namdar360@gmail.com

09153259290

دکتر حسن نامدار احمد آباد

7

Ghafourim 841@yahoo.com

09155085099

دکتر مجید غفوری

8

Amir_azimian2003@yahoo.com

09153187242

دکتر امیر عظیمیان

9

Shima_sh61@yahoo.com

09155057349

دکتر شیما شکری

10

hamedghupm@gmail.com

09151842385

دکترحامد قاسم زاده مقدم

11

Hosseini.ha60@gmail.com

09151700474

دکتر سید حمید حسینی

12

hamidrezashoraka@yahoo.com

09155858009

دکتر حمیدرضا شرکا

13

rajabzade.61@gmail.com

09391700473

دکتر رضوان رجب زاده

14

fani.mona@yahoo.com

 09153891160

دکتر مونا فانی

15

nimafirouzeh@gmail.com

09151870710

دکتر نیما فیروزه

16

firoozfar@razi.tums.ac.ir

09127646462

مهندس فرانک فیروزفر

17

ss_hatami2011@yahoo.com

 

09153864644

مهندس سید اسماعیل حاتمی

18

f.kouhestani2015@gmail.com

09157955485

مهندس فاطمه کوهستانی

19
از مجموع 1 رأی