معاون پژوهشی مرکز

32

 

معاون پژوهشی مرکز

 

دکتر رضا شفیعی

دانشیار انگل شناسی پزشکی

تلفن:       0۵۸۳۲۲۹۷۱۸۲

cvmp.doc

Reza_shafi@yahoo.com

آدرس:  خراسان شمالی، بجنورد، خیابان شهریار، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری های منتقله بوسیله ناقلین