درباره ما

25

درباره ما

تاریخچه

 

مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله بوسیله ناقلین در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ به استناد رای صادره در دویست و بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳ موفق به دریافت موافقت اصولی از شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شد.

اهداف

1- توسعه و بکارگيری دانش بشری در زمينه بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین

2-  انجام پژوهشهاي بنيادي اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور به منظور جوابگوئي به نيازهاي جامعه اسلامي

3- جمع آوری، تنظيم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

4-  تربيت نيروی انسانی محقق در زمينه بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین

5-  ترغيب تشويق و بکارگيری محققين

6- همکاری علمی با مراکز تحقيقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور ومراکز تحقيقاتی و آموزشی ساير کشورها و سازمانهای بين‌المللی با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوری اسلامی ايران

7- برنامه ریزی جهت افزایش دانش و آگاهی جامعه در راستای پیشگیری از بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین

8- مشاركت در برنامه ريزي و سياست گذاري منطقه اي و ملي در زمينه بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین

 

چشم انداز

 

مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله یوسیله ناقلین دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی این است که بابهره گیری از فنآوری‌های نوین، جلب مشارکت اساتید، پژوهشگران و دانشجویان، همکاری موثر باسایر مراکز علمی تحقیقاتی ملی و بین المللی وبا انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه بیماری‌های مشترک انسان وحیوان با رعایت کامل اخلاق در پژوهش، قانون مداری وحفظ کرامت انسانی به عنوان قطب پژوهشی بیماری های منتقله یوسیله ناقلین کشور درآید.

 

ماموریت

 

این مرکز با محوریت موضوعات حشره شناسی و ناقلین بیماری‌ها، بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوز)، انگل شناسی و بیماری‌های انگلی، مدل‌سازی و اپیدمیولوژی بیماری‌ها مشغول به فعالیت می‌باشد.