پایان نامه

24
1.بررسی اثربخشی نانو امولسیون های حاصل از Nigella sativa بار گزاری شده با میلتفوسین بر انگل لیشمانیا ماژور به صورت برون تنی (In vitro ) و مدل موشی( In vivo)
2.بررسی ژنوتایپ انتروبیوس ورمیکولاریس روی نمونه های بلوک پارافینه آپاندیس بیماران جراحی شده در بیمارستانهای خراسان شمالی