کارگاه ها

48

کارگاه های برگزار شده
 

عنوان

گروه هدف

تعداد شرکت کنندگان

تعداد ساعت

تاریخ

مدرسان

پدیکلوزیس

مربیان بهداشت مدارس

80

3

19/10/91

کوروش ارزمانی

روش های تشخیص بیماریهای انگلی

دانشجویان و کارشناسان آزمایشگاهی

   

92/4/17

میترا صالحی

لیشمانیوز

رابطین بهداشتی

60

2

27/6/92

کوروش ارزمانی

تدوین الگوی آموزشی در برنامه های بهداشتی

کارشناسان بهداشت و مامایی

50

8

9/7/92

سید حمید حسینی

ماگوت تراپی

اعضای هیئت علمی ، پزشکان و دانشجویان

50

4

27/2/93

کریستوف اشپیلا  و  کامران اکبرزاده

چک حشره شناسی

کارشناسان شبکه ها، دانشجویان

40

6

3/2/93

کوروش ارزمانی،  حسین ریحانی

روش تحقیق در علوم پزشکی

کارشناسان بهداشت

35

12

7-5/4/93

سید حمید حسینی، رضوان رجب زاده

تب دانگ

کارشناسان شبکه ها

15

6

7/4/93

کوروش ارزمانی

روش تحقیق در علوم پزشکی

کارشناسان بهداشت

35

12

21-22/7/94

سید حمید حسینی، رضوان رجب زاده