شورای عالی

56

اعضای شورای عالی

 

   ردیف     

نام و نام خانوادگی

سمت

1

      آقای دکتر سید احمد هاشمی         

ریاست دانشگاه / رئیس شورای عالی مرکز

2

آقای دکتر امیر امانی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه / عضو شورای عالی مرکز        

3

آقای دکتر افشین دلشاد

معاونت بهداشتی دانشگاه / عضو شورای عالی مرکز

4

آقای دکتر کوروش ارزمانی

ریاست مرکز تحقیقات / عضو شورای عالی مرکز

5

آقای دکتر حامد قاسم زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه/ عضو شورای عالی مرکز

6

آقای دکتر مجید غفوری

عضو هیئت علمی دانشگاه / عضو شورای عالی مرکز

7

خانم مهندس فرانک فیروز فر

عضو هیئت علمی دانشگاه / عضو شورای عالی مرکز

 

پنجمین جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات بیماری های منتقله بوسیله ناقلین

صورتجلسه پنجمین شورای عالی مرکز .doc
از مجموع 2 رأی