اعضای هیات موسس

67

 

   نام و نام خانوادگی

  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  عضویت در مرکز   

   دکتر کوروش ارزمانی

دکترایPHD

  حشره شناسی پزشکی

   تمام وقت

   دکتر سید محمد علوی نیا        

دکترایPHD

   اپیدمیولوژی

    پاره وقت

   دکتر سید احمد هاشمی

دکترای تخصصی      

  بیماری های عفونی

    تمام وقت

   دکتر رضا شفیعی

دکترایPHD

  انگل شناسی پزشکی       

   تمام وقت

   دکتر آذر شکری

دکترایPHD

  انگل شناسی پزشکی

   تمام وقت

 
از مجموع 1 رأی